หน้าเว็บ

ยินดีต้อนรับ.......สู่รั้วเทาเหลือง

ในปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน.....ด้วยความเต็มใจยิ่ง......ขอให้นักเรียนทุกคนจงตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์อนาคตให้สดใส....

แจ้งมายังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5

เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มีกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก อาจกระทบต่อการเรียนการสอน จึงขอให้นักเรียนทุกคน ใฝ่เรียนรู้ โดยเข้าศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องวิชาที่เรียนและฝึกทำข้อสอบออนไลน์ในห้องต่างๆ ในบล็อค

แจ้งนักเรียน ม. 5 ขยายเวลาเข้าทำข้อสอบเก็บคะแนน ประวัติศาสตร์สากล 2

แจ้งมายังนักเรียนชั้น ม. 5 ครูได้ขยายเวลาเข้าทำข้อสอบเก็บคะแนน ประวัติศาสตร์สากล 2 ชุดที่ 1 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (โดยผู้เข้าทำหลังวันที่ 23  ตุลาคม 2554 จะไม่ได้คะแนนสะสมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เข้าทำข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 1 ในห้องประวัติศาสตร์

ให้นักเรียนชั้น ม.5 เข้าศึกษาเนื้อหาประวัติศาสตร์สากลจาก ห้องประวัติศาสตร์ แล้วทำข้อสอบออนไลน์ ประวัติศาสตร์สากล 1 โดยลงรหัส หน้าข้อสอบ 104 เพื่อเป็นคะแนนเก็บ ( เข้าทำทุกคนที่ห้อง E-learning /ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เกินวันที่ 23 ตุลาคม 2554)

เทิดพระเกียรติ พระแม่หลวงของปวงประชา

                                             http://queen.kapook.com/

กระดานสั่งงาน/การบ้าน

แจ้งมายังนักเรียน ม.4 ทุกคน ให้เข้าศึกษาห้องประวัติศาสตร์ เรื่องถินเดิมของไทย เพื่อเตรียมสอบกลางภาค